Maatregelen binnen Daelzicht

Laatste wijziging: vrijdag 3 april, 16.50 uur:
- Bij de ingangen van onze terreinen in Heel en Koningslust zijn borden geplaatst voor bezoekers; we verzoeken iedereen om de algemene regels m.b.t. afstand houden en hygiëne in acht te nemen.

Wijziging donderdag 2 april, 8.42 uur: 
- Premier Rutte kondigde in de persconferentie van 31 maart aan dat de landelijke maatregelen worden verlengd tot en met 28 april. Eerder had Daelzicht al besloten om de maatregelen binnen onze organisatie te verlengen tot 1 mei. Deze termijn geldt nog steeds.
- Er is een aanpassing in de maatregel m.b.t. buiten wandelen voor locaties in de wijk. Zie punt 3 onder WONEN.


WONEN

1. We sluiten de voordeur voor externe bezoekers (leveranciers was/voeding en bijvoorbeeld  niet noodzakelijk onderhoud) Medewerkers vragen we de was e.d. buiten de deur te zetten.
 
2. In lijn met het beleid van de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio) schorten we alle bezoeken op. Er komen maatwerkoplossingen voor uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld overlijden cliënt).

3. Voor locaties in de wijk: Cliënten blijven binnen. Uitsluitend onder begeleiding mogen kleine groepjes van een afdeling naar buiten om te wandelen. Afhankelijk van de personele bezetting wordt beoordeeld of buiten wandelen mogelijk is.
Let op: Cliënten mogen geen contact hebben met anderen (dat geldt ook t.a.v. cliënten van andere locaties in de buurt). Een rondje wandelen is mogelijk onder deze voorwaarde. Dit geldt ook voor medewerkers. 
Echter: indien de burgemeester een noodverordening afkondigt m.b.t. groepsvorming binnen de gemeente, dan is deze noodverordening leidend.

4. Voor locaties op het terrein: Cliënten blijven binnen. Uitsluitend onder begeleiding mogen kleine groepjes van een afdeling naar buiten, en dan uitsluitend op het terrein van Daelzicht. Afhankelijk van de personele bezetting wordt beoordeeld of buiten wandelen mogelijk is.
Let op: Cliënten mogen geen contact hebben met cliënten van andere groepen. Op het terrein een rondje wandelen is mogelijk onder deze voorwaarde. Dit geldt ook voor medewerkers. 
Echter: indien de burgemeester een noodverordening afkondigt m.b.t. groepsvorming binnen de gemeente, dan is deze noodverordening leidend.

5. Indien ouders/verwanten cliënten willen ophalen,  houdt er dan rekening mee dat cliënten pas kunnen terugkeren als de maatregel ingetrokken wordt. Dit geldt tot 1 mei. Het is mogelijk dat deze termijn verlengd wordt.

6. De kinderen van locatie ’t Raayke en kinderen van locatie Panheelderweg gaan conform landelijk beleid niet naar school.
 Ouders van kinderen die wonen bij ’t Raayke en Panheelderweg mogen hun kinderen bezoeken.
 - Ouders nemen vooraf contact op met de begeleiding.
 - Maximaal 2 bezoekers per kind per dag.
 - Ouders dienen minimaal 24 uur klachtenvrij te zijn.


 DAGBESTEDING

 1. Vanaf maandag 16 maart sluiten alle dagbestedingslocaties van Daelzicht voor interne en externe cliënten. De cliënten blijven op de woongroepen.
 
 2. Ook de cliënten die naar externe dagbestedingslocaties buiten Daelzicht gaan, blijven op de woongroepen.
 
 3. Vanuit woongroepen wordt bekeken hoe zij invulling geven aan dag invulling op de groep.
 
 4. We kijken wat nodig en mogelijk is voor cliënten die thuis wonen en normaal gesproken bij ons dagbesteding krijgen. Daartoe maken we op dit moment plannen.
 
 5. Cliënten die in loondienst zijn van een werkgever gaan niet meer naar het werk. Werkgevers worden hierover geïnformeerd.
 
 6. Medewerkers dagbesteding gaan de woongroepen ondersteunen.
 
 7. KDC ’t Steyntje is vanaf maandag 16 maart gesloten. Verder zijn alle andere maatregelen ook van toepassing op ’t Steyntje. Met betrokken ouders worden maatwerk oplossingen georganiseerd.

 
 AMBULANT

 1. We verlenen geen fysieke thuisbegeleiding en behandeling, mits absoluut noodzakelijk.
 
 2. De begeleiding / ondersteuning wordt op afstand geboden op regelmatige basis door middel van telefonisch contact en/of beeldbellen.


 (PARA)MEDISCHE ZORG EN BEHANDELING GEDRAGSDESKUNDIGEN

 Hulpvragen dienen altijd eerst telefonisch voorgelegd te worden. Reguliere spreekuren en visites van alle functionarissen komen te vervallen.
 Dit geldt ook voor spreekuren van externe specialisten. Alleen de strikt noodzakelijke zorg gaat door. De gebouwen van de medische dienst zijn uitsluitend toegankelijk om deze noodzakelijke zorg te verlenen.
 

 MEDEWERKERS, VRIJWILLIGERS EN ANDEREN DIE BINNEN DAELZICHT WERKZAAMHEDEN VERRICHTEN
 
 Algemeen

 Voor iedereen blijven handhygiëne, hoesten in de elleboog en éénmalig gebruik van papierenzakdoekjes belangrijk. Aanvullend geldt het dringende advies om 'géén handen te schudden'.
 
 Heb je een risicogebied in het buitenland bezocht of contact gehad met patiënten met een bevestigde corona-infectie én klachten van verkoudheid of hoesten?
 
 
Advies: Thuisblijven (uiteraard in overleg met de werkgever) en testen (in overleg met de GGD, Gemeentelijke Gezondheidsdienst).
 
 Heb je niet een risicogebied in het buitenland bezocht en geen contact gehad met een patiënt met een bevestigde corona-infectie én wel klachten van verkoudheid of hoesten? Dan kan je, ook bij klachten, gewoon gaan werken.
 
 Wanneer moet je thuisblijven?
 
1. Bij verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts.
 
 
2. Alleen verkoudheid EN/OF hoesten is meestal geen reden om thuis te blijven.
 
 3. De handreiking van het RIVM vind je hier: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals#advies
 
 
Wanneer kun je weer aan het werk? 
 1. Als je bovengenoemde klachten hebt, moet je thuisblijven tot je één dag niet meer hoest en geen koorts hebt.
 
 2. Als familieleden nog klachten hebben, mag je wel gaan werken als je zelf één dag niet meer hoest en geen koorts hebt.
 
 Overige maatregelen voor medewerkers 
 1. Voor medewerkers die zelf tot de risicogroep behoren is maatwerk mogelijk wanneer er op een afdeling veel zieken zijn. Ga in overleg met je leidinggevende.
 
 2. We vragen met nadruk aandacht voor de oproep van de minister president en het RIVM aan zorgmedewerkers om niet naar het buitenland te reizen.
 
 3. Daarnaast werkt kantoorpersoneel zo veel mogelijk thuis.
 
 4. Niet noodzakelijke dienstreizen verplaatsen, afzeggen of via digitale media laten plaatsvinden.
 
 5. Gemeenschappelijke activiteiten worden opgeschort.
 
 
 DUUR MAATREGELEN
 
Bovenstaande maatregelen gelden tot 1 mei. We wijken m.b.t. deze termijn af van het landelijk beleid dat geldt t/m 28 april.

De eerder verstrekte hygiënemaatregelen (handen wassen, hoest- en toilet hygiëne) blijven onverminderd van kracht.
 
We beseffen dat deze maatregelen een grote impact hebben op zowel medewerkers als cliënten. We zijn echter van mening dat dit in relatie tot de huidige ontwikkelingen van het Coronavirus noodzakelijk is.