Kinderdagcentrum ’t Steyntje

In ons kinderdagcentrum in Stein bieden we begeleiding en behandeling aan kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Ook als dit gecombineerd is met gedragsproblematiek of een meervoudige beperking. De meeste kinderen die ‘t Steyntje bezoeken zijn in de leeftijd van 0 tot 7 jaar. We leggen grote nadruk op ontwikkelingskansen, het versterken van de sociale redzaamheid en op integratie in de samenleving. Als de kinderen ’t Steyntje verlaten stromen ze meestal door naar speciaal onderwijs, soms is het ook mogelijk aansluiting te vinden in het reguliere onderwijs. 

Het kind centraal
Het kind geeft ons aan waar het behoefte aan heeft. Samen met ouders kijken en luisteren we goed naar het kind en bieden we dat wat nodig is. Samen werken we aan de ontwikkeling van de kinderen en blijven hierover in gesprek. We zorgen ervoor dat de kinderen in een groep komen die past en dat ze zich prettig en veilig voelen zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Behalve de begeleiders zijn er logopedisten, fysiotherapeuten, een spelbegeleider, een computerbegeleider, een portagebegeleider en gedragsdeskundigen in huis, een multidisciplinair team dus. Als het nodig is schakelen we externe expertise in om de beste ondersteuning te kunnen bieden.

Ouderbetrokkenheid
Medezeggenschap van cliënten is een belangrijk thema binnen Daelzicht. Wij vinden het belangrijk dat cliëntvertegenwoordigers (ouders, familieleden, of wettelijk vertegenwoordigers) inspraak hebben in aangelegenheden die direct van invloed zijn op onze zorg- en dienstverlening.

Ouders worden nauw betrokken bij het tot stand komen van het ondersteuningsplan en het volgen hiervan. We organiseren klankbordgroepen, koffieochtenden en infoavonden om ouders mee te nemen in bredere belangrijke thema’s. Daarnaast worden ouders ook betrokken bij grotere activiteiten, zoals het meehelpen bij het organiseren van een gezellige kerstviering. 

De Basisgroepen
Elke basisgroep heeft een eigen kenmerkende sfeer en opzet. Variabelen die dit bepalen zijn bijvoorbeeld:

  • Benadering: individueel of meer ‘als groep’
  • Bejegening: neutraal/ ingetogen of meer open/ enthousiast
  • Inrichting van de ruimte: rustig/ prikkelarm of meer kleurrijk/ prikkelend
  • Met individuele ‘eigen kind’-plekjes of een groepsruimte

In kernwoorden kan de sfeer worden uitgedrukt in:

  • Gemak en comfort
  • Leren en experimenteren
  • Ritme en regelmaat

Elke basisgroep heeft zijn eigen karakteristieke ‘kleur’. 

Er zijn basisgroepen op de locatie van ‘t Steyntje in Stein. Daarnaast zijn er ook groepen gesitueerd in het lokaal van een basisschool of bij een Integraal Kindcentrum.

In een groep waar de nadruk ligt op gemak en comfort is vooral veel rust. Het tempo ligt er lager. 

Er zijn goede voorzieningen voor verzorging en een snoezelruimte is nabij. Voor de dagelijkse momenten van eten en verschonen wordt rustig de tijd genomen en activiteiten hebben vaak een sensopathisch karakter. Ontwikkeling gaat in kleine stapjes waarbij het belangrijk is om op het passende moment wel te prikkelen zodat ontwikkeling tot stand kan komen.

Binnen een groep die vooral gericht is op ontwikkelingsstimulering (leren en experimenteren) worden voorwaarden gecreëerd voor zelf ontdekkend leren en sociaal leren.  De activiteiten sluiten aan bij de interesse en mogelijkheden van elk kind.

In een groep met vooral ritme en regelmaat is de ontwikkelingsstimulering vooral  individueel en is er veel structuur ingebouwd. De kinderen in deze groep leren minder gemakkelijk vanuit de sociale context en vaak ook minder vanuit eigen exploratie. Een gericht en meer (be)geleid aanbod in veilige stapjes is dan nodig.

Verder biedt het Steyntje ook behandeling als het gaat om moeilijker verstaanbaar gedrag zoals heftige boosheid en agressie, of het sterk in zichzelf gekeerd zijn. Ook deze kinderen hebben vaak baat bij een groep met veel ritme en regelmaat.

Algemeen geldt dat sommige groepen een meer uitgesproken sfeer zullen hebben. Bij andere groepen is het ook wel een combinatie van de genoemde sferen. De concrete uitwerking in een groep zal altijd afhankelijk zijn van wat de kinderen nodig hebben 

Meer informatie?
Bel of mail gerust voor meer informatie met het Kinderdagcentrum.

Kinderdagcentrum 't Steyntje
Stadhouderslaan 243
6171 KK  Stein
T 046 4333018

Teamleiding Edith  Schobbers – Leurs
Edith.Schobbers-Leurs@daelzicht.nl 

Netwerkcoach Petra Penders
Petra.Penders@daelzicht.nl 

Netwerkcoach Veerle Dreesen - van de Wal
Veerle.Dreesen-vandeWal@daelzicht.nl 

<<< terug